Dňa 4.4. 209 sa konal  seminár “Adaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, s autizmom, s psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami v začiatkoch štúdia na vysokej škole”

Na úvod podujatia si účastníci v troch krátkych videách pozreli ako vníma človek s poruchou autistického spektra rôzne situácie bežného života.

Následne si 32 účastníkov seminára vypočulo dve zaujímavé prednášky,
Podpora študentov s poruchami autistického spektra na vysokých školách
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity v Prešove a
Poruchy autistického spektra – súčasný pohľad na diagnostiku a terapeutické možnosti
PhDr. Milana Kovaničová, CSc., 1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Po prenáškach boli prezentované prípadové štúdie z praxe Bezbariérového centra a nasledovala široká diskusia účastníkov.

Ďakujeme všetkým za ich aktívnu účasť.

20190404_132727_ upr1

Fotografia účastníkov seminára

Informácia zo seminára