Od roku 2013 došlo k zásadnej zmene vo financovaní služieb pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP) na Slovensku. Vysoké školy na základe registrácie študentov so špecifickými potrebami získavajú od MŠVVaŠ príspevok na financovanie zvýšených nákladov pri štúdiu u študentov so ŠP. Výška príspevku závisí od typu postihnutia študenta, ktoré je zaklasifikované do skupín A,B, C1, C2, D a E.

Konkrétne:

A1     1-nevidiaci študent

2-slabozraký študent

B2     3-nepočujúci študent

4-nedoslýchavý študent

C1     5-študent s telesným postihnutím dolných končatín

C2     6-študent s telesným postihnutím horných končatín

D       10 – študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

11- študent s poruchami učenia

E       7-študent s chronickým ochorením

8-študent so zdravotným oslabením

9-študent s psychickým ochorením

Získanie tohto príspevku je podmienené evidenciou študentov so špecifickými potrebami v informačnom systéme domovskej fakulty študenta,v prípade Technickej univerzity v Košiciach je to pre všetky fakulty MAIS.

Základnou podmienkou pre vedenie informácie o špecifických potrebách študenta v evidencii študentov je:

  • registrácia v Bezbariérovom centre a udelenie informovaného súhlasu študenta, ktorý je súčasťou vstupného dotazníka
  • doručenie potvrdenia o zdravotnom postihnutí študenta, ktorým je:
    • lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo
    • vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.
  • vyhodnotenie špecifických potrieb študenta

 

S evidovanými údajmi o špecifických potrebách sa zaobchádza ako s údajmi dôvernými a citlivými.