Na jednotlivých fakultách VŠ pôsobia fakultní koordinátori pre študentov so ŠP, ktorých výkonom činnosti poverujú dekani fakulty. Na celoškolskej úrovni pôsobí koordinátor vysokej školy, ktorého menuje rektor. V prípade existencie podporného centra, v pozícii koordinátora VŠ vystupuje vedúci tohto centra.