Informácia o dotáciách na stravu pre študentov

Hranice pre priznanie dotácií na TUKE sú nasledovné:  

a) pri odbere jedla za viac ako 2,40 € má nárok na dotáciu 1,30 €  

b) pri odbere dvoch jedál za viac ako 4,80 € má nárok na dotáciu 2,60 €  

Ak si stravník jedlo v niektorý deň neodoberie, môže si ho vybrať (napr. v menuboxe) v iný deň. Za jeden deň je však možné dotovať maximálne 4 jedlá.

1.       Pri odbere troch jedál za 7,20 € ma stravník nárok na dotáciu 3,90 €.

2.       Pri odbere štyroch jedál za 9,60 € ma stravník nárok na dotáciu 5,20 €.  

Jedlá je možné odobrať v rôznych prevádzkach TUKE. Hodnoty jedál sa pri večernej uzávierke sčítajú. Nárok na celkovú mesačnú dotáciu je počet pracovných dní x 2. Systém na konci mesiaca vykoná prepočet a upraví stravníkovi čerpanie dotácií. Ak však stravník dotáciu čerpá za jedlo kúpené v súkromnej stravovacej prevádzke Alnex na Leteckej fakulte, celé to jedlo si musí zakúpiť tam.

Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Študenti a pedagógovia môžu získať pôžičku Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejňuje podmienky poskytovania pôžičiek pre každý akademický rok.

Vnútorné predpisy a poriadky TUKE / legislatíva TUKE

   1. Poriadok prijímacieho konania TUKE
   2. Ubytovací poriadok TUKE
   3. Študijný poriadok TUKE
   4. Štipendijný poriadok TUKE
   5. Disciplinárny poriadok TUKE
   6. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2020/2021
   7. Metodický pokyn k zníženiu, odpusteniu, odloženiu termínu splatnosti alebo vráteniu školného na Technickej univerzite v Košiciach

Zdravotná a sociálna kompenzácia a pomoc