Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Študenti a pedagógovia môžu získať pôžičku Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejňuje podmienky poskytovania pôžičiek pre každý akademický rok.

Vnútorné predpisy a poriadky TUKE / legislatíva TUKE

   1. Poriadok prijímacieho konania TUKE
   2. Ubytovací poriadok TUKE
   3. Študijný poriadok TUKE
   4. Štipendijný poriadok TUKE
   5. Disciplinárny poriadok TUKE
   6. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2020/2021
   7. Metodický pokyn k zníženiu, odpusteniu, odloženiu termínu splatnosti alebo vráteniu školného na Technickej univerzite v Košiciach

Zdravotná a sociálna kompenzácia a pomoc