Haptické mapy sú mapy určené na čítanie hmatom. Sú vytvorené na podklade bežných vizuálnych máp. Vybraný mapový podklad je podľa zásad hmatového vnímania konvertovaný do grafického dokumentu, ktorý je optimalizovaný pre technológie využívajúce takzvaný mikrokapsulový papier. Na jeho teplocitlivú vrstvu sa predloha vytlačí a v špeciálnom zariadení pomocou infračervenej lampy zahreje. Tmavé obrysy obrázka vystúpia nad povrch papiera a vytvoria hladký, dobre hmatateľný reliéf.
Haptické mapy nájdete na adrese:hapticke.mapy.cz.
Nevidiacim ľuďom sa otvára možnosť výberu ľubovoľného územia v rámci Českej republiky a Slovenska, pričom výroba mapy vrátane všetky prípravy podkladov trvá iba niekoľko minút.

Obsah a mierky máp
Z veľkej databázy možných zobrazovaných prvkov, ktoré základné databázy portálu Mapy.cz obsahujú niekoľko stoviek, je urobený výber vhodnej miery generalizácie obsahu nových máp. Bola použitá metóda generalizácie zlučovaním podobných prvkov, ktorá umožňuje obsah mapy zobraziť v čitateľnej a prehľadnej podobe pre hmatové vnímanie.
Aktuálne sú haptické mapy ponúkané v 3 mierkach:
v základnom 1:1200 (rozlíšenie ulíc),
v strednom 1:37000 (rozlíšenie obcí) a
v malom 1:300000 (rozlíšenie veľkých miest)

Popis mapy je z dôvodu možnosti spolupráce nevidiaceho a vidiaceho používateľa s mapou realizovaný dvojakým spôsobom. Primárne sú v základnej mape označené ulice, a to skratkami troch písmen vychádzajúcich z názvu ulice, ktoré sú vypísané v Brailleovho písme v osi ulice.

Pre námestia sú použité skratky zo štyroch písmen. Skratky sú generované tak, aby sa v zobrazenom území neopakovali. Tieto popisky sú doplnené plnými názvami ulíc vo svetlozelenej farbe, ktorá nijako nereaguje na tepelnú úpravu, a teda zostáva len vo vizuálnej podobe.
V ostatných mapách menších merítok sú analogicky označené názvy sídiel skratkami z dvoch písmen Brailleovho písma a plnými názvami vo svetlozelenej farbe.

Zobrazenie mapy na mapových listoch
Na rozdiel od bežných máp, ktoré sú dostupné na internete, sú haptické mapy zobrazené na jednotlivých vopred definovaných listoch. Dôvodom je fakt, že sú užívateľom predkladané v tlačenej (hmatovej) podobe. Jednotlivé listy vo formáte A4 zobrazujú územia o veľkosti 235 x 330 m v približnom mierke 1:1200. Zvolená mierka najlepšie vyhovuje zobrazeniu mestského prostredia s dôrazom na sieť ulíc. Toto zobrazenie zodpovedá v bežnom zobrazení na portáli Mapy.cz priblíženiu na úrovni 19. Listy máp menších merítok sú opäť vo formáte A4 a zobrazujú územia 7,5 x 10,5 km v mierke 1:37000, a v mierke 1:300000 je zobrazené územie 60 x 85 km.
Nič nebráni tomu, aby požadované územie bolo zobrazené pomocou ľubovoľného počtu listov.
V takom prípade je potrebné zvážiť praktickosť výslednej veľkosti mapy a s ňou spojené finančné náklady na mikrokapsulový papier.

Mapa (sada mapových listov) sa zadáva obdobne ako v bežnej mape, tzn. zadaním sídla, adresného bodu, ulice (zobrazuje sa od stredu ulice), presným zadaním súradníc ľubovoľného bodu, prípadne priamo zadaním signatúry mapového listu.
Tlač mapy
Pokiaľ ide o fyzickú výrobu tlačového listu, v prípade mikrokapsulového papiera ide o pomerne rýchlu metódu vytvarovanie reliéfu, pri ktorej sa v prvej fáze používa bežná tlač.
Pomocou nej sa na špeciálny papier natlačí obsah mapy a po finalizácii v špeciálnom zariadenie s infračervenou lampou sa čierne prvky tlače stanú reliéfnymi.

Ak potrebujete vytlačiť haptickú mapu kontaktujte pracovníkov Bezbariérového centra.

Zdroj: https://www.skn.sk/swift_data/source/2017/seminar/zakladni_informace.pdf

 

.