Národná funkcia BBC

Bezbariérové centrum TUKE organizuje kurzy určené pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách SR. Plní týmto úlohu metodického, znalostného a koordinačného centra v rámci SR, ako jedno z dvoch špeciálnych pedagogických pracovísk na podporu štúdia študentov vysokých škôl so ŠP. Táto národná nadinštitucionálna funkcia vyplýva centru zo zákona o vysokých školách (§ 100, odsek 8, zákona č. 131/2002 Z. z.).

Vzdelávacie aktivity pre koordinátorov

Kurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP.

Kurz A2: Podpora študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠP.

Kurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiách.

Kurz A4: Prípadové štúdie – prakticky orientovaný workshop.

Kurzy typu A1 až A4 sú realizované tak v BBC TUKE, ako aj v CPŠsoŠP UK, nezávisle na sebe v oboch metodických centrách tak, aby si účastník mohol vybrať to miesto realizácie, ktoré mu najviac vyhovuje z hľadiska dostupnosti, či iných dôvodov.

Odborné tematické semináre/workshopy

Organizované spoločne, pričom miesto sa stanoví podľa sídla VŠ, ktorá  túto aktivitu zabezpečuje. Pre rok 2015 boli navrhnuté nasledovné aktivity:

B1: Inkluzívne metódy vzdelávania študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole – podpora VŠ učiteľov.

B2: Informačná prístupnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní.

B3: Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí a opatrenia na predchádzanie ich vzniku.