Tematická oblasť: 2020.1 Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Rozvoj podporných služieb Bezbariérového centra TUKE

Trvanie projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Rozvojový projekt Rozvoj podporných služieb Bezbariérového centra TUKE, vychádza z dlhodobého zámeru TUKE na roky 2016-2023, kde v strategických cieľoch v oblasti vzdelávania je stanovený cieľ: Zdokonaľovať podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami, ako aj cieľ Pokračovať v skvalitňovaní sociálnych podmienok pre štúdium, vytvárať vhodné zázemie pre sociálnu komunikáciu študentov.

Cieľom projektu je rozšírenie existujúcich služieb Bezbariérového centra na TUKE a súčasne zvýšenie ich kvality, vzhľadom na aplikáciu pokrokových digitálnych technológií, ktoré významne zvyšujú funkcionalitu zameranú na zvýšenie prístupnosti informácií a vnemových funkcií. Projekt prinesie rozšírenie o nové digitálne podporné/asistenčné služby v Bezbariérovom centre TUKE.

Nové služby zvýšia kvalitu sociálnej komunikácie, predovšetkým komunikácie študent-pedagóg a prinesú významnú zmenu pre inkluzívne vzdelávanie študentov so špecifickými potrebami.

Neoddeliteľnou súčasťou centra bude virtuálne prostredie na zdieľanie databáz a informačných zdrojov v prístupnej forme prostredníctvom pokrokových digitálnych prostriedkov na zabezpečenie prístupnosti vzdelávania.

Bezbariérové centrum TUKE zvýši svoj potenciál vplyvu na rozvoj inklúzie na ďalších VŠ aj vďaka širšej ponuke praktických ,,zážitkových,, foriem tréningu. Vzhľadom na jeho nadinštitucionálnu úlohu, budú nové služby inšpiráciou i pre ostatné VŠ, najmä prostredníctvom konzultačnej, poradenskej činnosti a vzdelávania koordinátorov na podporu študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách SR.