Design2Freedom: Promoting Person-Centered Design for Disability in Higher Education

Logo projektu D2F

Číslo projektu: 2023-1-ES01-KA220-HED-000154427 KA220-HED-14BF992A
1436336, (1.12.2023 – 31.5.2026), ERASMUS+ PROGRAM

Partneri projektu: COCEMFE Španielsko, Technická univerzita v Košiciach, Universidade de Coruňa, Španielsko, Vilniaus Kolegia,Litva, Creative District, Belgicko

Projekt Design2Freedom sa zameriava na riešenie kritického problému nedostatočného prístupu k vhodným podporným produktom pre ľudí so zdravotným postihnutím. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 90 % tých, ktorí potrebujú pomôcky, k nim nemá prístup a 29,3 % ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí prístup majú, tieto produkty nepoužíva, pretože nie sú prispôsobené ich potrebám. Tento nedostatok spôsobuje problémy pri dosahovaní autonómie a obmedzuje právo na nezávislý život, ako to uznáva Medzinárodný dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vysokoškolské vzdelávanie, ako ho podporuje Európsky vzdelávací priestor, musí byť inkluzívne a prepojené so svojimi komunitami, riešiť sociálne výzvy a uprednostňovať začleňovanie.

Na podporu tejto inkluzívnej reality musia univerzity vyučovať dizajn zameraný na človeka, pričom osoby so zdravotným postihnutím sú stredobodom procesu navrhovania produktov a služieb. Design2Freedom predstavuje inovatívny prístup využívaním participatívnych a inkluzívnych metodík vo výučbe dizajnu zameraného na postihnutého človeka.

Na základe skúseností partnerov konzorcia ako COCEMFE a University of Coruña, ktorí úspešne implementovali podobné iniciatívy, Design2Freedom využíva metodológie ako Learning by Doing, Service-Learning, Challenge-Based Learning a Design Thinking. Tieto prístupy sa ukázali ako účinné pri vytváraní zmysluplných vzdelávacích skúseností a navrhovaní produktov zameraných na človeka.