Logo - Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporila projekt Bezbariérového centra TUKE č. 2018vs089 ,,Databáza taktilných obrázkov k štúdiu matematiky“ sumou 2 500,- EUR. Realizácia projektu prebehla v období od 1.9.2018 – 15.11.2019. Cieľom projektu bolo spracovanie databázy obrázkov v taktilnej forme k už existujúcim učebným textom ,,Matematika 1 pre študentov s poruchami zraku“ a ,, Matematika 2 pre študentov s poruchami zraku“, ktoré sú určené pre bakalársky stupeň štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. Tento cieľ bol naplnený, nakoľko bolo vytvorených 428 originálnych obrázkov (v troch kópiách, teda celkovo 1284 obrázkov) v taktilnej forme, ktoré boli následne zatriedené do katalógov podľa jednotlivých oblastí výučby matematiky. Pre vytvorenie databázy obrázkov boli použité obrázky z hore uvedených publikácií ako aj novovytvorené obrázky riešiteľmi, ktoré podrobnejšie objasňujú postup pri pochopení teórie a riešení príkladov. Pre tento účel bolo zakúpené aj zariadenie ZY®-Fuse Heater na vytváranie taktilných obrázkov a špeciálny papier.

Kontrola taktilných obrázkov nevidiacim študentom
Ukončenie projektu s podporou Nadácie Tatra banky