Účel vyhodnotenia špecifických potrieb

Vyhodnotenie špecifických potrieb a písomný súhlas študenta s evidenciou sú podmienkami pre evidenciu študenta ako študenta so špecifickými potrebami v informačnom systéme MAIS a pre určenie potrebných úprav pre prístupnosť štúdia vzhľadom na špecifické potreby študenta.

Vyhodnotenie špecifických potrieb

Za účelom vyhodnotenia špecifických potrieb študenta  vzhľadom na jeho štúdium a pre získanie štatútu študenta so ŠP je potrebné kontaktovať Bezbariérové centrum TUKE, ktoré vyhodnotí špecifické potreby študenta (resp. uchádzača o štúdium) a určí rozsah a formu podporných služieb a úprav pri štúdiu.

Na základe vyhodnotenia špecifických potrieb je spracované Odporúčanie pre sprístupnenie štúdia a priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami, ktoré musí byť následne schválené prodekanom pre vzdelávanie (pedagogiku) príslušnej fakulty. Tento dokument obsahuje identifikáciu potrieb a obmedzení študenta pri štúdiu a navrhuje konkrétne vhodné úpravy a opatrenia, ktoré pomôžu tieto obmedzenia kompenzovať.

Využitie štatútu študenta so špecifickými potrebami a návrhu úprav na sprístupnenie štúdia

Odporúčanie pre sprístupnenie štúdia a priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami má k dispozícií študent a fakultný koordinátor pre štúdium študentov so ŠP. Pracovník BBC informuje študenta o využití tohto dokumentu počas štúdia a to najmä na tieto účely:

  1. ako podklad pre požadované modifikácie študijných podmienok (napr. žiadosť o individuálny študijný plán, úpravy formy a priebehu plnenia študijných povinnosti, zápočtov a skúšok, podpory pri štúdiu, pri poskytovaní služieb ako sú napr. tlmočenie, vypožičanie podpornej technológie, spracovanie študijných materiálov a pod. )
  2. v kontakte s vyučujúcimi, najmä pri objasňovaní potrieb študenta v priebehu výučby.

Špecifické potreby študenta so ŠP, ktorému sú poskytované podporné služby, môžu byť prehodnocované v priebehu trvania štúdia, a to aj na žiadosť študenta.

Tento dokument používa študent podľa vlastného uváženia, úpravy v ňom navrhnuté nie sú aplikované automaticky bez podania žiadosti študenta (napr. o individ. št. plán). To isté platí aj o informovaní  vyučujúcich, teda študent informuje vyučujúcich či už sám, na základe Odporúčania pre sprístupnenie štúdia a priznaného štatútu študenta so špecifickými potrebami, alebo v spolupráci s fakultným koordinátorom.