Grantový program: KVALITA VZDELÁVANIA 2018

Názov projektu: Databáza taktilných obrázkov k štúdiu matematiky Číslo projektu: č. 2018vs089 Realizácia projektu: 1.9.2018 – 15.11.2019 Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.

Cieľom projektu bolo spracovanie databázy obrázkov v taktilnej forme k už existujúcim učebným textom ,,Matematika 1 pre študentov s poruchami zraku“ a ,, Matematika 2 pre študentov s poruchami zraku“, ktoré sú určené pre bakalársky stupeň štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. Tento cieľ bol naplnený, nakoľko bolo vytvorených 428 originálnych obrázkov (v troch kópiách, teda celkovo 1284 obrázkov) v taktilnej forme, ktoré boli následne zatriedené do katalógov podľa jednotlivých oblastí výučby matematiky. Pre vytvorenie databázy obrázkov boli použité obrázky z hore uvedených publikácií ako aj novovytvorené obrázky riešiteľmi, ktoré podrobnejšie objasňujú postup pri pochopení teórie a riešení príkladov. Pre tento účel bolo zakúpené aj zariadenie ZY®-Fuse Heater na vytváranie taktilných obrázkov a špeciálny papier.

Okrem reliéfneho zobrazenia obsahuje obrázok aj popis a informácie určené pre pedagóga, ktoré nie sú zobrazené taktilne, aby nemýlili študenta pri prezeraní obrázkov. Výsledok projektu databáza taktilných obrázkov pre výučbu matematiky na Technickej univerzite v Košiciach, ktoré sú určené pre nevidiacich študentov významným spôsobom prispeje ku prístupnosti a kvalite vzdelávania študentov so špecifickými potrebami počas bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia. V súčasnosti už túto databázu obrázkov využíva nevidiaci študent, ktorý nastúpil na bakalárske štúdium na Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE. Je nadmieru spokojný a vyzdvihuje najmä názornosť a prehľadnosť informácií (niektoré si doteraz nevedel vôbec predstaviť). Táto databáza obrázkov značne uľahčuje aj prácu vyučujúceho, nakoľko nevidiaci študent dostáva tú istú informáciu ako vidiaci, iba v inej forme. Tieto materiály použijeme aj ako názornú ukážku ako pripravovať prístupné výučbové materiály pre vzdelávanie koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami z iných univerzít, pre ktorých naše centrum organizuje pravidelne kurzy, keďže sme metodickým, znalostným koordinačným centrom pre ostatné vysoké školy v SR. Podklady ktoré boli vytvorené v rámci prípravy jednotlivých obrázkov bude centrum poskytovať aj iným univerzitám, na ktorých študujú nevidiaci študenti. Na základe týchto podkladov si budú môcť vygenerovať taktilnú formu obrázkov. S výstupmi projektu boli priebežne oboznamovaní účastníci workshopov ,,Podporné technológie pre študentov so špecifickými potrebami“ a ,,Podporné technológie“, ktoré sa konali v rámci vzdelávacej činnosti, ktorú realizuje Bezbariérové centrum TUKE. Informácie o výstupoch projektu sú aj na stránke Bezbariérového centra TUKE.

Databáza vypracovaných podkladov v tlačenej forme a obrázkov v taktilnej forme