Vznik Bezbariérového centra TUKE

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len ,,BBC TUKE”) je špeciálnym pedagogickým pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou, ktoré bolo zriadené rektorom Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 13 ods. 4. zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 4 písm. ch)Štatútu Technickej univerzity v Košiciach a na základe uznesenia č. 43/2000 Akademického senátu Technickej univerzity s účinnosťou od 1.7.2000 a je výstupom TEMPUS Phare projektu.

Zúčastnené inštitúcie v projekte:

 • Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice
 • SIVA, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano (I)
 • University of Bristol, Bristol (UK)

BBC TUKE  s účinnosťou od 1.januára 2013 v zmysle § 100, ods. 8, zákona č. 131/2002 Z.z. Zákona o vysokých školách plní úlohy vyplývajúce z jeho nadinštitucionálnej národnej funkcie metodického, znalostného a koordinačného centra v rámci SR, ako jedno z dvoch špeciálnych pedagogických pracovísk na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.

Postavenie a poslanie Bezbariérového centra TUKE

BBC TUKE je pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou TUKE, ktoré je riadené prorektorom pre vzdelávanie TUKE. Hlavným poslaním Bezbariérového centra je organizačná, koordinačná, informačná a manažérska činnosť zameraná na vytváranie prístupného akademického prostredia a vytváranie zodpovedajúcich podmienok pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

BBC TUKE spolupracuje s koordinátormi pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR, ako aj s ďalšími špecializovanými organizáciami v tejto oblasti.

Organizačná smernica pre vytváranie všeobecne prístupného prostredia a zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami ktoré zabezpečuje Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

Organizačná schéma

Oblasti činnosti Bezbariérového centra TUKE

Hlavnou oblasťou činnosti BBC TUKE je vykonávať technicko-poradenskú, metodickú, znalostnú a výcvikovú činnosť pre podporu študentov so špecifickými potrebami pred a počas vysokoškolského vzdelávania a poskytovať informačno-poradenské služby pre verejnosť a vysokoškolských učiteľov v tejto oblasti.

BBC TUKE v súlade so svojim hlavným poslaním vykonáva najmä tieto činnosti:

 • spolupracuje s vedením TUKE a vedením fakúlt TUKE pri vytváraní podmienok pre prijímanie uchádzačov so špecifickými potrebami na vysokoškolské štúdium, ako aj počas štúdia študentov so špecifickými potrebami,
 • vyhodnocuje špecifické potreby uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami v spolupráci s koordinátormi pre študentov so špecifickými potrebami na fakultách TUKE, ako aj na iných vysokých školách,
 • vykonáva poradenstvo pre uchádzačov, študentov, vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov TUKE v oblasti špecifických potrieb študentov,
 • zabezpečuje technickú a materiálnu podporu pre študentov so špecifickými potrebami v oblastiach:
 1. tréning študentov pre používanie podporných technológií
 2. tréning pre vysokoškolských učiteľov
 3. príprava a publikácia informačných materiálov
 4. príprava študijných materiálov v neštandardných formátoch
 5. spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a tretím sektorom
 6. koordinácia medzinárodných projektov v tejto oblasti v rámci TUKE

BBC TUKE pri realizácii svojich úloh spolupracuje s:

 • prorektorom a prodekanmi pre vzdelávaciu činnosť TUKE
 • koordinátormi fakúlt a univerzít
 • zástupcami inštitúcií združujúcich občanov so špecifickými potrebami
 • riaditeľmi stredných škôl s integrovaným štúdiom zdravotne postihnutých
 • dobrovoľnými pracovníkmi na základe aktuálnej potreby
 • ďalšími prizvanými pedagógmi a inými odborníkmi podľa potreby