Úlohou univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami je:

 1. spolupracovať pri všetkých úlohách pri riešení podmienok podpory študentov so ŠP s fakultnými koordinátormi a prorektorom,
 2. koordinovať aktivity pri identifikovaní uchádzačov o štúdium a študentov so ŠP na VŠ,
 3. evidovať uchádzačov o štúdium a študentov so ŠP, ktorí sa uchádzajú o štatút študenta so ŠP v rámci VŠ,
 4. zabezpečovať vzdelávanie koordinátorov v spolupráci s MŠVVaŠ a špecializovanými pracoviskami na TUKE a UK, a to aj prostredníctvom odborníkov z danej oblasti,
 5. spolupracovať s fakultnými koordinátormi pri výbere podporných/asistenčných technológií a zabezpečovaní podporných služieb pre študentov so ŠP,
 6. každoročne k 31.10. podávať návrh vedeniu VŠ na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so ŠP, na zabezpečenie činnosti koordinátora, na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia na daný akademický rok.
 7. každoročne k 31.10. predkladať vedeniu VŠ správu o počte študentov so ŠP na VŠ, charaktere ich špecifických potrieb a využívaní podporných služieb na VŠ,
 8. v prípade existencie podporného centra riadiť sa jeho organizačným poriadkom.
 9. každoročne k 31.10 zabezpečiť aktualizáciu kontaktných údajov fakultných koordinátorov a koordinátora VŠ na webovej stránke VŠ a informovať o zmenách sekciu vysokých škôl MŠVVaŠ.

Úlohou fakultného koordinátora je najmä:

 1. spolupracovať s BBC TUKE a so študijným oddelením fakulty pri podávaní prihlášok na štúdium (posúdenie vhodnosti vybraného študijného programu, konzultácia k forme prijímacej skúšky),
 2. poskytovať informácie o charaktere a obsahu štúdia, možnosti uplatnenia v praxi,
 3. zabezpečiť spoluprácu s katedrami, pedagógmi,
 4. identifikovať potreby študentov so špecifickými potrebami a pomôcť im riešiť ich problémy,
 5. udržiavať kontakt s týmito študentmi, špecifikovať ich potreby a limity a zabezpečiť ich akceptáciu v rámci existujúcich možností TUKE,
 6. vzhľadom na stupeň a druh zdravotného znevýhodnenia v spolupráci s vedúcim príslušnej katedry zabezpečiť týmto študentom prípadné alternatívne ukončenia predmetu a jeho hodnotenia.