Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus+ mobilitu v rámci Výzvy 2021, môžu na základe tejto výzvy požiadať o Erasmus+ grant na špeciálne potreby (špeciálny grant).

Špeciálny grant sa poskytuje nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený v závislosti od prijímajúcej krajiny. Prihlášku účastníka so špeciálnymi potrebami podávajú študenti aj zamestnanci VŠ na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi – kópiou preukazu ŤZP a akceptačným listom z prijímajúcej inštitúcie. Tieto dokumenty predkladá študent/zamestnanec koordinátorovi programu Erasmus+ na svojej vysokej škole.

Termín predloženia prihlášok študentov a zamestnancov si stanoví vysoká škola. Žiadosť o dodatočné pridelenie finančných prostriedkov na špeciálne granty pre svojich študentov a zamestnancov spolu s kópiami vyššie spomenutých dokumentov posiela vysoká škola národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu elektronicky na adresu erasmus@saaic.sk do 15. októbra 2021.

Ďalšie informácie sú na stránke https://erasmus.tuke.sk/vyzva-2021-na-predkladanie-ziadosti-o-erasmus-grant-na-specialne-potreby/

V prípade že ste študent so špecifickými potrebami navštívte Bezbariérové centrum, kde Vám poradíme ako na to.

Výzva 2021 na predkladanie žiadostí o Erasmus+ grant na špeciálne potreby