Príkaz rektora, ktorým bola stanovená “Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2018/19” určuje výšku školného pre študijné programy, výšku poplatkov spojených so štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach a na jej fakultách a formu platenia a splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom, ako aj podmienky pre zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu ich splatnosti na základe písomnej žiadosti
študenta okrem iného aj  v prípade ak ide o študenta so špecifickými potrebami a zdravotnými problémami.

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2018/19