Dňa 23. 05. 2017 sa pracovníci Bezbariérového centra zúčastnili seminára pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami v Bratislava. Seminár sa zameral na prezentácie skúseností podporných centier z dvoch zahraničných VŠ z Maďarska a Portugalska. Témou seminára bola aj informácia o príprave akčného plánu debarierizácii VŠ do roku 2020, ktorý by mal byť podkladom pre jeho tvorbu na úrovni ministerstva a vlády SR. Vedúci Bezbariérového centra TUKE prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. sa zároveň zúčastnil zasadnutia Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.

Seminár pre koordinátorov a zasadnutie Rady